Облік і оподаткування

Техніко-економічному фаховому коледжу ДДТУ у 2022 році виповниться 60 років. За період свого існування він став сучасним закладом освіти Дніпропетровської області з висококваліфікованим викладацьким складом і розвинутою навчально-матеріальною базою.
Головне досягнення та предмет гордості – це випускники коледжу. За 60 років існування коледж підготував понад 20 тис. фахівців, котрі добре зарекомендували себе на виробництві, в сфері обслуговування та керівних посадах національної економіки.

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
Облік і оподаткування

Концепція освітньої діяльності
071-Oblk-opodatkuvannya-Koncepcya-osvtnoyi-dyalnost.pdf [1,15 Mb] (cкачиваний: 23)

У коледжі здійснюється підготовка фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр:

Спеціальність 071"Облік і оподаткування"

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Освітня програма "Облік і оподаткування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр

Прийом на спеціальність 071 "Облік і оподаткування" здійснюється за денною та заочною формою навчання.

Денна форма навчання

на базі 9 кл. – 2 роки 10 місяців;
на базі 11 кл. - 1 рік 10 місяців;
на базі кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» - 1 рік 10 місяців
Заочна форма навчання
на базі 11 кл. - 2 роки 7 місяців;
на базі кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» - 1 рік 10 місяців

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування.

Бухгалтерський облік — це мова бізнесу.
У сучасних умовах облік – це інструмент інформаційно-аналітичного забезпечення управління, підвищення ефективності господарської діяльності, оскільки забезпечує власників, менеджерів та зовнішніх зацікавлених осіб якісною інформацією про фінансово-економічні процеси, ресурси та ефективність їх використання.
Професія бухгалтера завжди користується стабільно високим попитом і є однією із найзатребуваніших та високооплачуваних на ринку праці. Вона престижна в Україні та в інших державах світу.
«Облік і оподаткування» є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати у двох напрямах: бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Крім того, фахівці даної спеціальності є багатофункціональними працівниками. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку, але й здійснює іншу діяльність, що включає планування і прийняття рішень, у тому числі щодо оптимізації оподаткування, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, оцінку та аналіз господарсько-фінансової діяльності.
Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності фахівців даної спеціальності є формування високого професійного рівня.
Програма навчання студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» відповідає кращим сучасним світовим стандартам із використанням новітніх методик. У навчальному процесі застосовуються такі високопродуктивні активні методи: лекції-дискусії з комп’ютерною візуалізацією; Workshop, семінари-дискусії з розглядом практичних господарських ситуацій та практичних шляхів їх вирішення; практичні заняття на основі кейсів облікових та аналітичних завдань, які вимагають комп’ютерних обчислень та формування обґрунтованих логічних висновків; ділові вправи з елементами ділових ігор.
Невід’ємною частиною навчального процесу є здобуття студентом практичних навичок під час виконання практичних робіт, курсових робіт, та проходження навчальних і управлінсько-фінансової практики на провідних підприємствах міста та області.
Навчальний процес передбачає посилену підготовку з сучасних управлінських систем і комп'ютерних технологій. Студенти мають можливість працювати у комп'ютерному класі, кабінеті навчальної бухгалтерії опановуючи найсучасніші програмні продукти з фаху (1С: Підприємство 8.2, , Парус, M.E.Doc). Протягом навчання майбутні фахівці з обліку і оподаткування приймають участь у роботі круглих столів з питань розвитку економіки, бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні, вітчизняних та міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях, тренінгах, які проводять досвідчені вітчизняні та закордонні фахівці.

Професія фахівця з обліку і оподаткування є універсальною і перспективною у кар’єрному зростанні. В ВСП «Техніко-економічному коледжі ДДТУ» майбутні фахівці з обліку і оподаткування отримують ґрунтовні знання з основних дисциплін професійної підготовки:
• Бухгалтерський облік
• Фінансовий облік
• Економічний аналіз
• Основи аудиту
• Інформаційні системи і технології в обліку
• Облік і звітність у бюджетних установах
• Стандарти бухгалтерського обліку
• Податкова система
• Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
• Фінанси підприємства
• Грошовий обліг та кредит
Після закінчення навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» випускники можуть працювати на підприємствах усіх сфер та галузей економіки, у тому числі:
• на промислових та торгових підприємствах всіх форм власності
• в аудиторських компаніях
• у банківських установах
• в установах державного казначейства
• в страхових компаніях
• у консалтингових компаніях
• в установах фіскальної служби
• у державній фінансовій інспекції
• у державному пенсійному фонді
• в громадських та політичних організаціях
• на недержавних організаціях різних форм власності
• в органах контрольно-ревізійних управлінь

                       

Після отримання диплому фахового молодшого бакалавру за спеціальністю "Облік і оподаткування" випускники можуть працювати на підприємствах всіх форм власності на таких посадах:
• бухгалтера
• асистента бухгалтера-експерта
• аудитора-діагностика
• бухгалтера банку та інших фінансових установ
• бухгалтера-ревізора
• економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
• консультанта з питань оподаткування
• податкового інспектора
• обліковця з реєстрації бухгалтерських даних
• аудитора
• фахівця Держказначейства
• приватного підприємця
• спеціаліста з фінансово-економічної безпеки
• фінансового інспектора в органах пенсійного фонду, податкової інспекції, казначейства
• табельника та конторського службовця
• податкового едвайзера

Після закінчення коледжу випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації для здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавр за скороченою програмою на усі споріднені спеціальності.